TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE NEGOCIO E ALUGER

MATERIA EFÍMERA

Cláusula 1: Aspectos xerais do contrato

1.1| Titularidade do contrato

As Condicións Xerais do Contrato, en diante “Contrato”, aplicaranse á contratación electrónica, telefónica ou física dos servizos ofrecidos polo titular.

O titular do servizo é MATERIA EFÍMERA SOCIEDADE CIVIL (en diante, MATERIA EFÍMERA), con número de identificación fiscal J-88471164 e domicilio social na Comunidade Autónoma de Madrid, municipio de VALDEMORO; Calle Marie Curie 7.

Para os efectos de notificacións establécese como enderezo de correo electrónico proxectos@materiaefimera.com e como teléfono, 91.091.65.52.
 
As presentes condicións xerais aplícanse a todos os servizos ofrecidos no ámbito de MATERIA EFÍMERA.
 

O CLIENTE, ao contratar o servizo, acepta todos os termos e condicións establecidos nestas Condicións Xerais. E declara, antes de contratar o servizo, ter sido informado, no seu caso, na medida solicitada por el e ter lido toda a información contida nestas Condicións Xerais, na «Información legal» e na «Política de Privacidade e protección de datos».

1.2 | Modificación das condicións xerais
MATERIA EFÍMERA poderá modificar as presentes Condicións  Xerais en calquera momento. 
No caso de modificación das  presentes Condicións Xerais, MATERIA EFÍMERA  comunicará dita  modificación a cada un dos CLIENTES que se vexan afectados polo cambio na prestación dos servizos  contratados.
 
A modificación comunicada  entenderáse aceptada sempre que o usuario non  comunique por escrito a MATERIA EFÍMERA a sua desconformidade coa mesma. No caso de comunicar a MATERIA EFÍMERA  a sua  desconformidade coa dita modificación, o presente Contrato entenderáse resolto, sen prexuízo da devindicación das taxas  pendentes por causa das prestacións dos servizos feitas ata o momento.
1.3 | Destinatarios do servizo
Os destinatarios dos servizos suxeitos a estas Condicións Xerais son sociedades comerciais baixo calquera fórmula legal que operan en España ou na Unión Europea, autónomas en calquera sistema tributario ou persoas físicas.
1.4 | Obxecto do contrato
O obxectivo deste contrato será regular a relación contractual para a prestación de servizos establecidos entre MATERIA EFÍMERA e o CLIENTE no momento en que o CLIENTE acepte estes termos e condicións.
 
 
A relación contractual será detallada no ANEXO 1 – Ámbito do servizo.

Cláusula 2: Condicións particulares do contrato de servizo

2.1| Alcance
As operacións de planificación, montaxe ou subministración no soporte de aluguer dos stands de exposición están suxeitas aos nosos termos e condicións xerais do contrato, como se detalla a continuación. Isto tamén se aplica a outras transaccións legais futuras.
 
Calquera disposición do CLIENTE que se desvíe dos nosos termos e condicións xerais, e que non for expresamente aceptada por MATERIA EFÍMERA, será nula de pleno dereito, mesmo que non teña sido explicitamente rexeitada.
 
Estas condicións xerais aplicaranse tanto a stands prefabricados como a stands deseñados ad-hoc para o CLIENTE.
2.2 | Orzamentos de servizos
Calquera cotización e / ou orzamento remitido ao CLIENTE servirá exclusivamente como orientación para unha posible relación contractual. Os termos e condicións económicas definitivas serán os acordados á formalización do contrato, a non ser que se estableza contractualmente que o orzamento é vinculante.
 
Este contrato perfeccionarase enviando ao CLIENTE unha copia do mesmo, unha confirmación e / ou aceptación do pedido ou unha factura proforma en resposta á oferta realizada.
2.3 | Dereito de retirada e prazos de pagamento
Os acordos, proxectos, emendas ou cancelacións dos mesmos deberán facerse por escrito. Para o inicio dos traballos de produción ou fabricación, será necesario desembolsar o 50% do orzamento ofrecido, momento no que non se poderá realizar ningunha cancelación.
 
Antes do inicio dos traballos, a cancelación ou revisión do proxecto non suporá compensación ningunha. Unha vez realizado o pagamento do 50%, pódese realizar a cancelación dos servizos ofrecidos do seguinte xeito:
 
Se o proxecto non ten entrado na fase de produción, perderase o 50% entregado como garantía ou sinal.
 
Se o proxecto entrou xa na fase de produción, non se aceptarán modificacións estruturais do mesmo, entendéndose como estrutural a modificación de alturas, cambios de particións, localizacións, orientación de elementos e todas aquelas modificacións que alteren a estrutura de construción do proxecto. A cancelación do proxecto nesta fase suporá a perda do 50% do pagamento inicial máis unha compensación equivalente aos custos ocasionados a MATERIA EFÍMERA debido ao traballo xa realizado.
2.4| Artes gráficas
As artes finais da rotulación do stand serán proporcionadas directamente polo CLIENTE ou as súas axencias de deseño polo menos 20 días antes da fase de produción.
 
MATERIA EFÍMERA non desenvolve, modela nin deseña, nin xera contido para as partes gráficas do proxecto, agás que se acorde explicitamente no contrato de ámbito de servizo.
 
MATERIA EFÍMERA tampouco adapta, modifica nin compón textos, modifica nin compón imaxes para as artes finais, salvo que se acordase previamente.
 
No caso de que o CLIENTE dispoña dun libro de estilo ou manual de imaxe corporativa, onde se estipulen as referencias, variantes de cores e usos da marca nos diferentes soportes audiovisuais, MATERIA EFÍMERA tentará axustarse na medida das posibilidades técnicas dos materiais empregados, ás referidas instrucións.
 
No caso de que esta documentación non estea dispoñible, MATERIA EFÍMERA resérvase o dereito, previo aviso ao CLIENTE, de axustar as cores e formas ás máis próximas segundo os materiais empregados no proxecto.
Será responsabilidade do CLIENTE proporcionar o material gráfico, logótipos, imaxes e outros elementos visuais necesarios no formato indicado e resolución necesaria.
 
MATERIA EFÍMERA non se fará responsable da falta de resolución ou de mala calidade das artes finais proporcionadas polo CLIENTE.
 
MATERIA EFÍMERA fará unha revisión do material enviado polo CLIENTE e comunicará a súa valoración ao respecto.
2.5 | Plano de acción e produción
Tras a confirmación do proxecto, o CLIENTE recibirá un plano de execución e unha lista dos elementos e / ou servizos contratados. O CLIENTE terá que dar conformidade.

En caso de incorporar servizos de montaxe e instalación in situ no evento, rexerán as condicións particulares da empresa subcontratada para este fin por MATERIA EFÍMERA.

Será responsabilidade de MATERIA EFÍMERA que a empresa subcontratada teña os seguros e os permisos de responsabilidade civil necesarios, así como os estándares de calidade desexados polo CLIENTE.

O CLIENTE non terá dereito a oporse á subcontratación destas obras, a non ser que as contratase por conta propia.
2.6 | Propiedade da mercadoría subministrada
A non ser que se acorde expresamente o contrario, os postos de exposición subministrados ou construídos, xa sexan estándar ou creados ad-hoc para o CLIENTE, subministráranse en rexime de aluguer. Polo tanto, todas as pezas subministradas alúganse sen excepción, salvo que os referidos elementos sexan declarados como parte separada da venda.

Cláusula 3: Rexime de prezos

3 | Rexime de prezos
Todas as transaccións establecidas levan un prezo asociado que non inclúe impostos indirectos, salvo que se indique expresamente o contrario. Os prezos serán de aplicación durante a duración establecida no contrato de servizo ou aluguer.
 
O prezo non inclúe o custo das conexións necesarias no lugar da subministración, de ningún procedemento de aprobación (por exemplo, cálculo dos custos estruturais) ou de tarifas de calquera tipo cobradas polas empresas que adquiran o espazo expositivo, as autoridades aduaneiras ou impostos e taxas.
 
Todas as tarifas adicionais debidas ao produto subministrado que poidan producir un aumento do prezo final, como impostos especiais, impostos de transporte, dereitos de aduana, tarifas á exportación, gastos de carga ou gastos indirectos debidos a medidas reguladoras, serán por conta do CLIENTE, mesmo se estes se produciren despois da rescisión do contrato.

Cláusula 4: Entrega

4 | Entrega
O CLIENTE deberá cumprir correctamente e con dilixencia as súas obrigas, para a correcta prestación do servizo por MATERIA EFÍMERA. Isto inclúe a recepción de documentos que debe subministrar o CLIENTE, así como a dilixencia debida na resolución de preguntas e consultas, a aprobación de plans, a falta de obstáculos no sitio de instalación como, por exemplo, o atraso do transportista, a entrega atrasada de obxetos de exposición…

Ademais, o CLIENTE deberá estar ao día no pagamento nos termos establecidos, así como calquera outra obriga que poida derivar.

Se non se cumpren estes requisitos en tempo, pódese ampliar o prazo de entrega nos termos que se estime oportuno para adaptarse ás novas circunstancias.
 
Se a subministración de produtos ou servizos se demorar por circunstancias alleas a MATERIA EFÍMERA, a entrega poderá realizarse despois do prazo, sen posibilidade de reclamar danos ou perdas contra MATERIA EFÍMERA.

MATERIA EFÍMERA non será responsable dos danos non causados por comportamentos intencionados ou neglixentes.
 
MATERIA EFÍMERA declina a responsabilidade polos atrasos na prestación de servizos atribuíbles ás restricións legais á importación.

Cláusula 5: Pagamento dos servizos prestados

5 | Pagamento dos servizos prestados
O pagamento dos servizos deberá efectuarse segundo os termos e condicións acordados entre as partes contratantes e, en todo caso, como máximo, antes de que se entregue o stand de exposición.
 
 
O CLIENTE só poderá reter parte do pagamento dos servizos prestados na medida en que MATERIA EFÍMERA recoñeza que existe unha responsabilidade subsidiaria, ou en caso de imperativo legal.

As partes establecen que o medio de pagamento válido será a TRANSFERENCIA BANCARIA ou DOMICIALICION BANCARIA mediante cobroamento en conta.
 
 
Calquera outro medio de pago deberá ser aceptado expresamente, e os custos causados polo seu uso serán por conta do CLIENTE.
 
 
En caso de insolvencia temporal ou definitiva do CLIENTE, MATERIA EFÍMERA resérvase o dereito a esixir o pagamento inmediato de todas as contas a cobrar e, na medida en que non se realice tal pagamento, a tomar as medidas legais que sexan necesarias para a defensa dos intereses da empresa.
 
 
Os custos derivados da devandita reclamación serán por conta do CLIENTE nos termos e condicións establecidos pola lexislación vixente, así como os custos de reclamación formal da débeda.
 
No caso de se producir unha transferencia de propiedade do stand, MATERIA EFÍMERA resérvase a propiedade dos produtos entregados ata que teña lugar o pagamento.

Cláusula 6: Rescisión do contrato

6 | Rescisión do contrato
Ademais dos termos establecidos na segunda cláusula, as partes poderán rescindir o contrato de prestación de servizos segundo as disposicións legais vixentes.
 

Estas condicións indican expresamente que o contrato só pode resolverse, ademais das causas xerais establecidas pola lexislación vixente, por:

 • Insolvencia definitiva e / ou provisional do CLIENTE.
 • Quebra ou suspensión de pagamentos das partes.
 • Por expreso o desexo dunha das partes, comunicada á outra por escrito nos prazos estipulados pola lexislación vixente.
Calquera rescisión do contrato nos termos imprevistos producirá a reclamación da indemnización pertinente. Só terán validez legal as rescisións realizadas por escrito.

Cláusula 7: Obrigas do CLIENTE

7 | Obrigas do CLIENTE
Será responsabilidade do CLIENTE contratar calquera servizo que precise durante o evento. De forma expresa, menciónase que será da súa responsabilidade a contratación de SEGURIDADE , xa que as medidas de peche e bloqueo incluídas no posto de exposición están orientadas á privacidade.
 
Adicionalmente, recoméndase que o CLIENTE subscriba unha póliza de seguro sobre os alugueres, xa que en caso de rotura ou roubo pode incorrer en responsabilidade patrimonial. A efectos de compensación, establécese que o valor estimado é de 500 € por metro cadrado de superficie de exposición.
 
No caso de que o CLIENTE subministre materiais ou documentos co fin de perfeccionar o contrato, é responsable de asegurarse de que ditos materiais ou documentos non vulneren dereitos de propiedade intelectual ou industrial de terceiros, así como de que teña os permisos ou licenzas necesarios.
 
 
MATERIA EFÍMERA declarase exenta de calquera responsabilidade ao respecto. Así mesmo, o CLIENTE deberá contratar o seguro de responsabilidade civil debido durante o evento.
 
 
MATERIA EFÍMERA garantirá que ten o seguro adecuado durante as accións de montaxe, desmontaxe, fabricación ou produción, pero en ningún caso serán responsabilidade de MATERIA EFÍMERA as reclamacións derivadas da celebración do evento os días de apertura ao público, agás as que se derivan de acción neglixente ou da existencia de intencionalidade ou culpa.

Cláusula 8: Almacenamento

8 | Almacenamento
MATERIA EFÍMERA non almacena elementos pertencentes ao CLIENTE. No caso de que sexan necesarios servizos de almacenamento, MATERIA EFÍMERA pode prestalos excepcionalmente, tendo que pagar as taxas establecidas polas partes contratantes.
 
En ningún caso, MATERIA EFÍMERA será a responsable polos elementos
almacenados para este propósito, a non ser que o dito servizo o solicite explicitamente.
 
Tampouco será responsable polo deterioro, perda ou destrución de
artigos, agás no caso de que se demostre neglixencia ou intencionalidade.

Cláusula 9: Disposicións específicas para o aluguer de postos

9 | Disposicións específicas para o aluguer de postos
Os artigos serán subministrados exclusivamente ao propósito e ao período acordado.
A cancelación do contrato de aluguer estará suxeita ás condicións particulares do mesmo.
Non está permitida a subarrenda de pezas ou do total dos elementos subministrados, a non ser que o autorice explicitamente MATERIA EFÍMERA.
O estado e a integridade dos alugueres deben ser verificados polo CLIENTE na súa recepción.
MATERIA EFÍMERA poderá incorrer no CLIENTE nos custos derivados da reparación ou substitución de elementos danados, así como a perda de valor dos elementos alugados en caso de neglixencia, rotura, deterioración ou destrución total.
O CLIENTE terá dereito a non aceptar os bens ofrecidos para o arrendamento, situación na que, MATERIA EFÍMERA terá que ofrecer as seguintes alternativas:
 • Substituír elementos non válidos por outros con características semellantes.
 • Reducir o prezo dos servizos contratados.
 • Rescindir o contrato sen compensación ningunha.

O CLIENTE só poderá exercitar o seu dereito a non aceptar os bens ofrecidos de xeito obxectivo, por escrito e argumentando a motivación pola que non acepta a prestación do servizo. En calquera caso, MATERIA EFÍMERA resérvase todas as accións legais para defender os seus intereses.

O CLIENTE deberá informar por escrito sobre calquera reclamación de garantía. Dado que, en xeral, os elementos de aluguer xa foron usados, os sinais normais de desgaste non darán lugar a ningunha reclamación sobre dereitos de substitución ou devolución.
 
O risco de perda ou danos accidentais transfírese ao arrendatario unha vez entregados os bens alugados. Debe notificarse sen demora calquera dano ou perda para que se coordinen as medidas oportunas para a rectificación ou limitación de danos.
 
O CLIENTE será responsable dos danos causados por neglixencia, por parte dos seus empregados ou dos seus contratistas, polas súas exposicións, mobles ou accesorios.
 
O CLIENTE comprométese a indemnizar a MATERIA EFÍMERA polo custo de substitución ou reparación ata unha cantidade equivalente ao valor do produto no momento da entrega do mesmo ao CLIENTE.
 
O CLIENTE poderá contratar unha póliza de seguro con cobertura contra perdas, danos ou vandalismo. O valor do seguro de elementos en aluguer será
suministrado por MATERIA EFÍMERA.

O contrato rematará despois do final do evento, momento no que os traballos de desmontaxe comezarán con efecto inmediato. Todo elemento que permaneza no posto será descartado con cargo ao CLIENTE e sen dereito a compensación.
 
O CLIENTE será o responsable da supervisión de todos os artigos de aluguer que estean baixo a súa custodia ata dúas horas despois da finalización da feira ou do evento.

Cláusula 10: Dereitos de autor e propiedade intelectual

10 | Dereitos de autor e propiedade intelectual
Todos os borradores de documentos, planos, debuxos, documentos de produción e montaxe, así como o deseño e descrición do concepto, continúan a ser propiedade de MATERIA EFÍMERA.
 
O CLIENTE non terá dereito a empregar tales materiais sen consentimento previo por escrito, nin para propósitos propios nin de terceiros. Ademais, non terá dereito a crear réplicas baseadas neles, salvo que se acorde expresamente o contrario. A vixencia desta cláusula será indefinida.
 
En caso de incumprimento da obriga establecida no parágrafo anterior, o CLIENTE terá que indemnizar MATERIA EFÍMERA pola responsabilidade dos danos que estean estipulados en calquera momento, non sendo inferior ao 50% do prezo do aluguer pactado entre as partes, e sempre nunha cantidade igual ou superior a 5.000 euros.

MATERIA EFÍMERA resérvase o dereito de mostrar o nome da empresa nun tamaño adecuado nos artigos producidos, particularmente nos postos de exposición, e sempre en función dos planos do CLIENTE.

Ademais, resérvase o dereito a producir e publicar material fotográfico sobre os ditos stands, podendo usalo con fins promocionais sen dereito a compensación ningunha e sen necesidade do consentimento do CLIENTE para facelo.

O CLIENTE concede a MATERIA EFÍMERA o dereito exclusivo e ilimitado, sen restricións de tempo, contido e espazo, para todos os usos coñecidos e descoñecidos en relación cos servizos prestados, en canto ao obxecto do contrato, así como o dereito a utilizar as imaxes producidas independentemente do número e forma delas con fins promocionais e non promocionais.

Cláusula 11: Protección de datos de carácter persoal

11 | Protección de datos de carácter persoal
MATERIA EFÍMERA procesa e recolle datos persoais dos CLIENTES para o correcto desenvolvemento da relación contractual. Este tratamento realízase en función dos termos establecidos na lexislación vixente e, máis concretamente, nas disposicións establecidas pola Lei orgánica de protección de datos e garantía de dereitos dixitais, así como no Regulamento da UE 2016/679 para a protección de datos persoais. 
 
O CLIENTE recoñece e acepta que os seus datos serán usados co propósito de prestar servizos e investigación de mercado. 
 
Tamén autoriza expresamente MATERIA EFÍMERA S.C. para transferir os seus datos ás empresas asociadas que procesen datos persoais no seu nome (encargados do procesamento). MATERIA EFÍMERA S.C. será a responsable de que as empresas contratantes como encargadas do tratamento cumpran as disposicións legais vixentes.

Os datos conservaranse sempre que o interese mutuo persista para manter a finalidade do tratamento, e en todo caso serán destruídos con medidas de seguridade adecuadas que garantan a pseudonimización dos datos ou a destrución total.
 
En calquera caso, o CLIENTE terá dereito a acceso, rectificación, portabilidade e eliminación dos seus datos, de limitación ou oposición ao
tratamento deles. Ademais, terá dereito a reclamar ante a autoridade supervisora se cre que os seus datos non se procesan correctamente.
Calquera reclamación que o USUARIO considerar oportuna será atendida o antes posible e pódese formular nos seguintes enderezos de contacto:

Dirección Postal:
MATERIA EFÍMERA S.C
CALLE MARIA CURIE, 7 – 3
CP 28342
VALDEMORO (Madrid)
Teléfono: 910916552
Mail: bajas@materiaefimera.com

Cláusula 12: Queixas e reclamacións

12 | Queixas e reclamacións
O CLIENTE poderá enviar as súas queixas, reclamacións ou outros comentarios que desexe facer a MATERIA EFÍMERA a través da información de contacto que se facilita ao comezo das presentes Condicións Xerais.

Ademais, MATERIA EFÍMERA ten formularios de reclamación oficiais a disposición dos consumidores e usuarios e que poden solicitar de MATERIA EFÍMERA en calquera momento, empregando a información de contacto que se facilita ao comezo das presentes condicións.

De acordo co artigo 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013, a Comisión Europea proporciona unha plataforma de acceso gratuíto para a resolución de conflitos en liña entre o CLIENTE e o PROVEDOR, sen necesidade de recorreren aos tribunais de xustiza, mediante a intervención dun terceiro, chamado Órgano de Resolución de Disputas, que actúa como intermediario entre ambos. Este organismo é neutral e dialogará coas ambas as partes para chegar a un acordo e, finalmente, poderá suxerir e / ou impor unha solución ao conflito.
 
Ligazón á plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Cláusula 13: Nulidade parcial

13 | Nulidade parcial
Se algunha destas Condicións fose declarada nula por resolución firme emitida pola autoridade competente, o resto das cláusulas seguirán vixentes, sen se veren afectadas pola dita declaración de nulidade.

Cláusula 14: Exención de responsabilidade

14 | Exención de responsabilidade

Salvo disposición legal contraria, MATERIA EFÍMERA non se responsabilizará das seguintes perdas, independentemente da súa orixe:

 • Pérdidas de negocios (incluídas ganancias perdidas, ingresos, contratos, aforros esperados, datos, perda de fondo de comercio ou gastos innecesarios).
 • Calquera outra perda indirecta que non fose razoablemente previsible por ambas as partes no momento de formalizaren o contrato dos produtos entre ambas as partes.
 • Calquera outra perda que non lle sexa imputable por ningún incumprimento.

Así mesmo, MATERIA EFÍMERA tamén limita a súa responsabilidade nos seguintes casos.

Actuará coa máxima dilixencia para pór a disposición da empresa a responsable do transporte o produto afectado pola orde de compra. Non obstante, non se responsabiliza dos danos derivados dun mal funcionamento do transporte, especialmente por causas como folgas, retencións nas estradas e, en xeral, outras que sexan específicas para o sector, que resulten en atrasos, perdas ou roubo do produto.

MATERIA EFÍMERA non será responsable do mal uso e / ou desgaste dos produtos que sexan utilizados polo Usuario. Ao mesmo tempo, non será responsable dunha devolución errónea realizada polo Usuario.

É responsabilidade do Usuario devolver o produto correcto.

En xeral, non será responsable de ningún incumprimento ou atraso no cumprimento de ningunha das obrigas asumidas, cando se deba a sucesos que están fóra do seu razoable control, isto é, por forza maior, o que pode incluír, pero non se limita a:

 • Folgas, peches ou outras reclamacións.
 • Conmoción civil, revolta, invasión, ameaza ou ataque terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra.
 • Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outro desastre natural.
 • Imposibilidade de empregar trens, buques, avións, transporte a motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados.
 • Imposibilidade de usar sistemas de telecomunicacións públicos ou privados
 • Actos, decretos, lexislación, regulamentos ou restricións de calquera goberno ou autoridade pública.

Deste xeito, as obrigas quedarán suspendidas durante o período no que continúe a causa de forza maior, e MATERIA EFÍMERA S.C. terá unha prórroga no prazo para atendelos durante un período de tempo igual á duración da forza maior.

MATERIA EFÍMERA S.C. poñerá todos os medios razoables para atopar unha solución que permita cumprir as súas obrigas malia a causa de forza maior.

Cláusula 15: Sometemento á xurisdición

15 | Sometemento á xurisdición
Estas condicións rexeranse ou interpretaranse de acordo coa lexislación española no que non estea expresamente establecido. 

MATERIA EFÍMERA e o CLIENTE aceptan enviar calquera disputa que poida derivar da prestación dos servizos suxeitos a estas Condicións dos xulgados e tribunais de MATERIA EFÍMERA.

No caso de que o CLIENTE estea con domicilio fóra de España, MATERIA EFÍMERA e o CLIENTE renuncian expresamente a calquera outro foro, someténdose aos xulgados e tribunais máis próximos á poboación de VALDEMORO (España).
Scroll ao inicio