AVISO LEGAL

MATERIA EFÍMERA

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN (LSSI)

MATERIA EFÍMERA S.C, responsable do sitio web, en diante RESPONSABLE, pon este documento a disposición dos usuarios, co que pretende cumprir as obrigas establecidas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), BOE nº 166, así como informar a todos os usuarios do sitio web con respecto a cales son as condicións de uso.

Calquera persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose a cumprir e respectar estrictamente as disposicións previstas aquí, así como calquera outra disposición legal que poida aplicarse.

MATERIA EFÍMERA S.C resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que poida aparecer no sitio web, sen ningunha obriga de notificar ou informar os usuarios das devanditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web de MATERIA EFÍMERA S.C.

1| DATOS IDENTIFICATIVOS
Nome de dominio: www.materiaefimera.com​
Nome comercial: MATERIA EFÍMERA
Denominación social: MATERIA EFÍMERA SOCIEDADE CIVIL
NIF: J88471164​
Domicilio social: MARIA CURIE 7 3C​
Teléfono: 910916552​
e-mail: bajas@materiaefimera.com​
Inscrita no Rexistro (Mercantil/Público): Non Aplica

2 | DEREITOS DE PROPIEDADE INTELLECTUAIS E INDUSTRIAIS

O sitio web, incluíndo, a título enunciativo pero non limitativo, a súa programación,
edición, compilación e outros elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logótipos, texto e / ou gráficos son propiedade do RESPONSABLE ou, se o caso, o RESPONSABLE ten unha licenza ou autorización expresa dos autores. Todos os contidos do sitio web están debidamente protexidos polas normas de propiedade intelectual e industrial, así como rexistrados polos rexistros públicos correspondentes. Independentemente da finalidade para a que estivesen destinados, a reprodución, uso, explotación, distribución e comercialización total ou parcial, en todo caso, require a autorización previa do RESPONSABLE.

Calquera uso previamente non autorizado considérase unha infracción grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logótipos, texto e / ou gráficos alleos ao RESPONSABLE e que poderían aparecen no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables por calquera posible controversia que puider xurdir respecto deles.

O RESPONSABLE autoriza expresamente que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal www.materiaefimera.com

O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus propietarios os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa mera mención ou aparición no sitio web a existencia de ningún dereito ou responsabilidade sobre eles, nin o respaldo, patrocinio ou recomendación dos mesmos.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico: bajas@materiaefimera.com.

3| EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

O RESPONSABLE está exento de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada na súa páxina web sempre que esta información teña sido manipulada ou introducida por un terceiro alleo a ela.

Uso de cookies
Este sitio web pode usar cookies técnicas (pequenos ficheiros de información que o servidor envía ao computador da persoa que accede á páxina) para levar a cabo
determinadas funcións que se consideran esenciais para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal, co único propósito de faceren máis eficiente a navegación e desapareceren ao final da sesión do usuario. En ningún caso estas cookies fornecen por si soas datos de carácter persoal e non se empregarán para recollelos.

Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa o sitio web recoñeza o navegador empregado polo usuario para que a navegación sea máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistraron previamente nas áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen teren que rexistrarse para cada visita.

Tamén se poden usar para medir a audiencia, os parámetros de tráfico, supervisar o progreso e número de entradas, etc., sendo nestes casos cookies tecnicamente prescindibles, pero beneficiosas para o usuario. Este sitio web non instalará cookies prescindibles sen o consentimento previo do usuario.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepción de cookies e para evitar a súa instalación no seu computador.
Verifique as instrucións do seu navegador para ampliar esta información.

Política de ligazóns
Desde o sitio web, é posible que se poida redirixir a contidos de sitios web de terceiros. Dado que o RESPONSABLE non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto de ditos contidos.

En todo caso, procederase á retirada inmediata de calquera contido que puider contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web e informando ás autoridades competentes do contido en cuestión.

O RESPONSABLE deste sitio web non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do RESPONSABLE. Porén, en cumprimento do disposto nos artículos 11 e 16 da LSSICE, ponse a disposición de tódolos usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública.

En caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que poida ser susceptible desta clasificación, prégase que o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Sen embargo, o RESPONSABLE non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Enderezos IP
Os servidores do sitio web poden detectar automaticamente o enderezo IP e o nome de dominio empregados polo usuario. Un enderezo IP é un número asignado automaticamente a un computador cando está conectado á Internet. Toda esta información está rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor rexistrado adecuadamente que permite o posterior procesamento dos datos para obter só medicións estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

4| LEY APLICABLE E XURISDICCIÓN
Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas con esta páxina web ou as actividades desenvolvidas na mesma, aplicarase a lexislación española á que as partes se someten expresamente, sendo as competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso aqueles xulgados e tribunais máis próximos a VALDEMORO.

Scroll ao inicio